Kjøpsvilkår Leadership by Heart Master Coach utdannelsen

Leadership by Heart AS, heretter kalt selskapet, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp.
Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Angrefrist

Kjøp av denne tjenesten reguleres av Angrerettloven.

Det er 14 dagers angrefrist på dette tilbudet fra kjøpstildspunktet.

Et eventuelt ønske om å trekke seg bes gjøres via vårt Angrerettsskjema som sendes ut sammen med tilgang til modulene.

Levering

Adgang til kursprogrammet skal leveres til deltakeren senest 48 timer etter innbetaling, med mindre annet er avtalt.

Personlig support og gruppen er tilgjengelig i 12 måneder fra startdato. Kursmateriale (videomoduler) er tilgjengelig også etter kurset slutt. Minimum i 1 år, men sannsynligvis lengre.

Fakturering, delbetaling og avdragsordning

Vi tilbyr betaling av faktura som en mulighet - både som enkeltfaktura og oppdeling. Et kjøp som gjøres med en avdragsordning er også å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp.

Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid, vil vi først sende deg en vennlig påminnelse. Om det ikke fører frem, vil hele det utestående beløp forfalle og kravet vil bli sent til videre fakturering og evt inkasso.

Fakturering og delbetaling gjennom Klarna

Et kjøp som gjøres gjennom Klarna - enten faktura med utsatt betaling eller delfaktura - er å anses som en bindende avtale og må anses som en delbetaling av den totale Master Coach utdannelsen.

Klarna overtar oppfølging og følger opp frister, sender ut betalingspåminnelser og purringer i sammenheng med de vilkårene som blir valgt.

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller selskapet. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på selskapet sine nettsider og portaler. Dette gjelder også alt innhold i kurset.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Selskapet sine produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av selskapet. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som tyveri, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned lydfiler fra Dropbox for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at konfidensialitet, alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter ivaretas.

Selskapet tilbyr individuelle kursprogrammer med tett individuell oppfølgning.

Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, disse er personlig.

Hvis du ønsker å ta kurs sammen med noen, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset.

Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt.

Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og hva du måtte ønske å dele i fellesskapet.

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til andre kursdeltakere og representanter for selskapet.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater og innsikter fra våre kurs og oppgaver.

Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller selskapet sine representanter holdes strengt konfidensielt.

Leadership by Heart AS forbeholder seg retten til å bruke opptak, historier og erfaringer fra alle kursdeltagere offentlig så lenge vi tar hensyn til personvern, og ikke utleverer noen deltagere.

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Selskapet garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall admin på help@leadershipbyheart.coach

Ansvarsbegrensing

Selskapet og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold.

Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet.

Ved å kjøpe dette programmet aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din egen fremgang og dine resultater fra deltakelse på kurset.

Vi tilbyr ingen garantier i forhold til sukess med coaching, å få klienter, skape inntekter eller andre resultater.

Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av din egen innsats, nysgjerrighet, engasjement, personlige faktorer, tidsbruk, nettverk og situasjon for øvrig, for å nevne noen. Undervisningen (video, gruppe og individuell) kan ikke på noen måte betraktes eller sidestilles med behandling eller forebygging av fysiske eller psykiske sykdommer eller lidelser. Ved mistanke om sykdom bør alltid lege kontaktes.

Avlysing og utsettelse

Selskapet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor selskapet sin kontroll. Ved utsettelse vil deltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Brukerportalen, Videomøtene og Messengerchatten tilbyr informasjon om en forståelse av hvordan lykkes som coach. Disse er designet til generelle undervisningsformål og selskapet garanterer ikke for at materialet er nøyaktig eller komplett. Du kan ikke bruke denne informasjon som erstatning for profesjonell psykologisk, psykiatrisk eller medisinsk rådgivning, diagnostisering eller hjelp. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at selskapet kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er selskapet eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selskapet fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der selskapet refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresse og kontaktperson for selskapet er som følger:

Leadership by Heart AS

Randvikheia 20

4956 Risør

Orgnr: 916 627 912

Tlf 90 63 82 56

E-post: help@leadershipbyheart.coach

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.